Chestionar precontractual furnizare gaze

Descarca

Oferta comerciala tip de Furnizare a gazelor naturale

Descarca

Legea energiei si a gazelor naturale nr. 123/2012

Descarca

Legea gazelor

Descarca

Ordinul ANRE 37/2007 privind stantardul de furnizare gaze naturale

Descarca

Formular de inregistrare a plangerilor

Descarca

Categorii de plangeri primite de la clientii finali

Descarca

Schimbarea furnizorului de gaze naturale

 

Etapele schimbarii furnizorului

 

“O nouă relaţie de business poate fi şi o soluţie simplă, nu trebuie să devină o nouă problemă de afaceri” – Managing Partener NEXT POWER

  • Transmiterea ofertei NEXT POWER, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea formularului de analiza precontractuala completat, deoarece operativitatea contează pentru noul nostru business
  • Agrearea ofertei NEXT POWER;
  • Negocierea contractului de furnizare gaze naturale;
  • Semnarea contractului de gaze naturale cu NEXT POWER;
  • Transmiterea notificarii privind rezilierea contractului cu actualul furnizor, cu minim 21 de zile inainte de data propusa pentru schimbare;
  • Intrarea in vigoare a contractului semnat cu NEXT POWER privind furnizarea gazelor naturale catre punctul de consum.

 

NEXT POWER va asista consumatorul pe toata perioada derularii procedurii de schimbare a furnizorului deoarece relaţia cu clientul contează.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale NU implica costuri din partea consumatorului. Este nevoiede doar puţină atenţie pentru a descoperi o sursă de profit nefructificată.

 

Furnizorul este persoana juridica titulara a licentei de furnizare emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale , care desfasoara activitatea de vanzare – cumparare a gazelor naturale.
In baza licentei de furnizare , acesta poate vinde gaze naturale oricarui consumator eligibil, indiferent de locul in care acesta isi desfasoara activitatea (in care este amplasat locul de consum).

  • Pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale trebuie sa parcurgeti in principal urmatoarele etape : Incheiati cu noul furnizor contractul de furnizare a gazelor naturale care va intra in vigoare la o data ulterioara , determinata in functie de posibilitatea dvs.
  • Notificati furnizorului actual intentia dvs., denuntarea unilaterala a contractului incheiat cu acesta, incepand cu data la care intra in vigoare contractul incheiat cu noul furnizor Faceti aceasta notificare, respectand termenul de notificare prevazut in contractul in care sunteti parte, incheiat cu actualul furnizor.
  • Asigurati-va ca v-ati indeplinit toate obligatiile de plata fata de actualul furnizor, pana la momentul in care denuntarea unilaterala devine efectiva.
  • Solicitati atat actualului furnizor, cat si noului furnizor determinarea indexului contorului in ziua in care se produce schimbarea furnizorului , asigurandu-va astfel ca nu vor exista neintelegeri cu privire la cantitatile cuprinse in ultima factura emisa de actualul furnizor, respectiv prima factura emisa de noul furnizor.

Audiente/solutionare petitii/reclamatii

 

Program audiente: Vineri, in intervalul orar 10:00-12:00
Responsabil: Andrei Toma – Director General

Procedura cadru elaborate de ANRE pentru solutionarea plangerilor clientilor finali

Descarca

Dreptul la informare al consumatorului de gaze naturale

 

Prin lege, aveţi dreptul de a fi informat, în relaţia dumneavoastră cu NEXT POWER SRL

Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia şi a condiţiilor-standard de furnizare a serviciului, după caz.

 

Înainte de semnarea contractului de furnizare, NEXT POWER SRL are obligaţia de a vă pune la dispoziţie, în scris, următoarele informaţii:

– etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;
– ofertele tip pentru care puteţi opta, după caz;
– contractul corespunzător ofertei alese, după caz;
– preţurile şi tarifele practicate.

Verificaţi înainte de semnare dacă, în contractul primit sunt incluse cel puţin următoarele informaţii:
– identitatea şi adresa furnizorului;
– serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit şi continuitatea în alimentare, precum şi termenul de începere a derulării contractului;
– preţul/tariful aplicabil;
– durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denunţare unilaterală a contractului;
– compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz;
– penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi prevederile contractuale.
Furnizorul dumneavoastră NEXT POWER SRL are obligaţia de a vă oferi, la cerere, un extras tipărit al procedurii de înregistrare, investigare şi soluţionare a petiţiilor primite de la consumatori.
Furnizorul dumneavoastră NEXT POWER SRL, este obligat să vă informeze în legătură cu orice modificări ale preţurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract, în mod direct şi în timp util, într-un mod transparent şi uşor de înţeles.
Dacă nu sunteţi de acord cu modificările anunţate, aveţi dreptul de a renunţa la contract fără a plăti despăgubiri, respectând prevederile contractuale şi legale în vigoare.
Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE.

Drepturile şi obligaţiile consumatorului de gaze naturale

 

Drepturile şi obligaţiile consumatorului de gaze naturale

 

1. Consumatorul are următoarele drepturi:

a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
b) să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;
c) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor;
e) să solicite modificarea graficului de furnizare prevăzut in contractul de furnizare, cu cel puţin 2 zile anterioare zilei/săptămânii pentru care se solicită modificarea; modificările vor putea fi convenite de către părţi în termen de o zi de la data solicitării;
f) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuţie/transport al gazelor naturale;
g) să solicite şi să primească de la furnizor/operatorul de sistem toate datele relevante privind propriul consum pe ultimii 5 ani, fără să li se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu.;
h) sa opteze pentru oferta tip de furnizare gaze naturale;
i) să solicite furnizorului/operatorului sistemului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) să fie notificaţi în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
k) să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite;
l) să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă;
m) să li se pună la dispoziţie cel puţin două modalităţi de plată, care să le permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii prevăzute în contract;
n) să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării,;
o) să primească un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale, în termen de 6 săptămâni de la schimbarea furnizorului;
p) toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor furnizorului.

 

2. Consumatorul de gaze naturale are următoarele obligaţii:

a)să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale, precum şi după caz, majorările de întârziere aferente;
b)clienţii finali au obligaţia să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizorul/operatorul sistemului, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta.
c)să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
d)să nu revândă gazele naturale contractate;
e)să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;
f)să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;
g)să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;
h)să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare.”;
i)pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a clientului final, partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, în conformitate cu prevederile stipulate în contract;
j)in cazul intervenţiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu excepţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, de către persoane neautorizate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, operatorul de transport/distribuţie este îndreptăţit să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specific din domeniu.

Obligaţiile şi drepturile furnizorului de gaze naturale

 

Obligaţiile şi drepturile furnizorului de gaze naturale

(1) Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să desfăşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale încheiate conform reglementărilor ANRE;
b) să respecte standardele de performanţă pentru serviciul de furnizare prestat în baza contractelor-cadru;
c) să asigure înmagazinarea gazelor naturale, conform reglementărilor ANRE;
d) să încheie contracte de achiziţie a gazelor naturale, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienţii săi;
e) să pună la dispoziţia clienţilor datele relevante privind consumul acestora pe o perioadă ce cuprinde cel puţin ultimii 5 ani;
f) să înfiinţeze puncte unice de contact pentru informarea clienţilor finali cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor, în cazul unui diferend;
g) să permită clienţilor schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale în termen de 3 săptămâni de la data solicitării;
h) să pună la dispoziţia clienţilor mai multe modalităţi de plată a contravalorii consumului de gaze naturale şi să permită acestora să opteze pentru oricare dintre acestea;
i) să plătească contravaloarea gazelor naturale achiziţionate, conform contractelor încheiate.

(2) Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor încheiate cu clienţii;
b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de furnizare de ultimă instanţă, conform reglementărilor ANRE;
c) să limiteze şi/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clienţi, în condiţiile specificate în contracte.

Model contract

Descarca

Obligativitatea efectuarii reviziei/verificarii instalatiei de utilizare a gazelor naturale

 

Efectuarea verificarii/ reviziei instalatiei de utilizare a gazelor naturale este, conform prevederilor legislative (Normele Tehnice in vigoare NTPEE – 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E. nr. 5/2009 publicat in Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04..2009), o obligatie ce revine clientilor.

 

Potrivit normelor legale in vigoare, verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare se realizeaza la maximum 2 ani, iar revizia tehnica a instalatiei de utilizare la maximum 10 ani.

 

Revizia este obligatorie si in urmatoarele cazuri:
– in urma neutilizarii instalatiei pentru o perioada mai mare de 6 luni;
– dupa orice accident care poate afecta instalatia de utilizare.

 

In cazul nerealizarii serviciului de verificare/ revizie in termnul specificat mai sus, pentru asigurarea retelei si a instalatiei de utilizare, furnizorul de gaze naturale S.C. NEXT POWER S.R.L. va fi pus in situatia de a aplica masurile de sistare a furnizarii gazelor naturale.

 

In vederea indeplinirii obligatiilor legale, clientii operatorului autorizat S.C. NEXT POWER S.R.L. pot alege pentru efectuarea serviciului de verificare/ revizie orice firma autorizata A.N.R.E. ce se regaseste pe: www.anre.ro/activitati2.php?id=462

Masuri de eficienta energetica

 

Eficiența energetica

 

Eficiența energetică se bazează în general pe optimizarea consumului, care implică căutarea celei mai mici intensităti energetice, o „utilizare rațională a energiei”, prin procese și mijloace mai eficiente. Eficiența energetică urmărește reducerea costurilor ecologice, economice și sociale induse de producția, transportul și consumul de energie.

 

Măsurile de eficiență energetică nu înseamnă doar economii în bugetul consumatorilor ci și o atitudine responsabilă pentru folosirea eficientă a resurselor
In cele ce urmeaza va propunem câteva măsuri eficiente care vă pot reduce costurile cu energia termică astfel încât să vă bucurați de confort şi căldură fără ca bugetul dumneavoastră să fie afectat de valoarea facturii de gaz:

 

Ferestrele energo-eficiente pot economisi până la 50% din energia termică pierdută prin ferestre
Izolaţi îmbinările ferestrelor cu garnituri de etanşare autoadezive.
Izolaţi termic pereţii, acoperişul şi ferestrele pentru a reduce cu până la 50% costurile de încălzire.
Prin izolarea pereţilor exteriori, poţi reduce până la 25% din costurile pentru încălzire
Pierderile de căldură prin spaţiile neizolate pot reprezenta mai mult de 30% din totalul pierderilor de căldură în sezonul rece.
Nu încălziţi clădirile la temperaturi mai ridicate decât este necesar.
Deschideţi larg ferestrele pe perioade scurte de timp astfel încât spaţiile să se aerisească şi să se încălzească mai repede.
Pierderile de căldură sunt mai mari dacă lăsaţi ferestrele întredeschise pe perioade lungi de timp.
Izolaţi conductele de agent termic mai ales în cazul celor care traversează spaţii neîncălzite (holuri, subsoluri, garaje, magazii), pentru a minimaliza pierderile de căldură.
Realizati instalatiile de incalzire de preferinta cu personal autorizat si numai dupa ce vi s-a intocmit in prealabil un calcul termic ,deoarece o instalatie de incalzire bine dimensionata va reduce consumul de gaze naturale si implicit valoarea facturii dumneavoastră.
Asiguraţi-vă că radiatoarele nu sunt acoperite de perdele sau alte obiecte, pentru a nu îngreuna schimbul de căldură între radiator şi aerul ambiental şi aerisiţi caloriferele de câte ori este cazul.
Instalaţia de încălzire şi cea de aer condiţionat nu ar trebui să funcţioneze concomitent în aceeaşi încăpere.

 

Folosirea apei calde

 

Setaţi din centrala termică o temperatură mai scăzută a apei calde astfel încât să nu necesite combinarea cu apa rece. Va aducem la cunostinta faptul o centrală de apartament care prepară atât agent termic cât şi apă caldă menajeră, consumul de gaze naturale este maxim în momentul când se prepară apa caldă.
Temperatura prea ridicată a apei provoacă irosirea de căldură la înmagazinare şi distribuţie.
Înlocuiţi pe cât posibil băile În cadă cu duşuri rapide pentru reducerea consumului de apă caldă şi implicit de gaze naturale astfel consumul de apa calda se va reduce de cel putin 2 ori.
Asiguraţi-vă de funcţionarea optimă a aparatelor consumatoare de gaz. Solicitaţi sprijinul instalatori lor autorizaţi pentru reglarea arzătoarelor, verificarea filtrelor de apă şi a depunerilor de calcar pe conducte cel putin o data pe an(de preferinta la inceputul sezonului rece) , astfel încât să evitaţi consumul excesiv de gaze naturale.
Opriţi boilerele pe gaz şi flacăra acestora pe timpul verii. Lăsarea în funcţiune a cazanelor reprezintă risipă. Flacăra boilerelor pe gaz consumă mult gaz.
Nu continuaţi cu încălzirea cazanelor, dacă în zonele de lucru nu există necesar de căldură. Unele cazane continuă să încălzească, deşi termostatul sau întrerupătorul cu temporizare a fost oprit. Acest lucru este o cheltuială inutilă în condiţiile în care nu este nevoie de căldură.
Notaţi randamentul cazanelor. Reziduurile arderii cauzează creşterea temperaturii gazelor din conductele de ardere şi provoacă pierderi sporite de căldură. Şi formarea de piatră pe cazan poate duce la creşterea temperaturii gazului în conductele de ardere.
Alimentaţi instalaţia de încălzire şi instalaţia de apă caldă de la cazane diferite. Subdivizarea permite oprirea cazanului de încălzire vara şi realizarea de economii pe această cale.
Instalaţia de cazane trebuie să aibă o mărime corespunzătoare pentru a răspunde la necesităţile întreprinderii. Exploatarea unui cazan mai mare decât este necesar duce la irosirea banilor. Luaţi în considerare înlocuirea instalaţiilor de dimensiuni mai mari şi instalarea unui cazan mai mic pentru perioadele în care e nevoie de mai puţină căldură.

 

Echipamente performante

 

Înlocuiţi centrala veche neperformantă sau sobele cu o centrală termică cu tiraj forţat şi cameră etanşă de ardere (randament de aprox. 92%) sau cu o centrală termică în condensaţie (randament de aprox. 98%), pentru a obţine o economie de energie de până la 25% sau chiar mai mult.
Folosiţi un termostat de ambianţă care comandă funcţionarea centralei ţinând cont de temperatura setată în camera în care se montează si nu de temperatura din radiatoare şi care determină o reducere cu până la 30% a costurilor de încălzire.
Montaţi robinete cu cap termostatat pe calorifere pentru a controla debitul agentului termic din radiator în fiecare cameră.
Cazanele cu valoare de ardere sunt mai eficiente, deoarece extrag maximul de căldură posibil din gazele de ardere.
Izolaţi toate cazanele. Cazanele neizolate pierd căldură, acest lucru cauzează cheltuieli suplimentare mari.

Standard de performanta 2017

Descarca

Statistici T5